Avsnitt 5: Landningar

En landning är motsatsen till exempelvis hopprörelser. I starten av exempelvis ett lantmätarhopp tillämpar du kraft medan du i landningen efter ett lantmätarhopp absorberar kraft/energi. De muskler som skapar upphoppet är oftast samma som bromsar i nedslaget. Du går från rörelse till ingen rörelse.  

Det finns mekaniska principer som gäller alla landningar. För att öka effektiviteten och säkerheten i alla landningar behöver du tillämpa någon av dessa två mekaniska metoder: 

  1. gör landningen så långsamt som möjligt 
  2. minska hastigheten genom att använda så mycket kroppsyta som möjligt 

Apropå punkt 1

Belastningen på kroppen i landningen blir stor om tiden för uppbromsningen är kort och belastningen på kroppen i landningen minskar om tiden för uppbromsningen kan förlängas. Med andra ord: för att kunna landa säkert ska du förlänga bromssträckan så mycket som möjligt. Du får då längre tid på dig att bromsa. Det gör att det inte behövs så stora krafter som när bromssträckan är kort. Risken för skador på grund av stora krafter blir därmed mindre. Tiden att bromsa upp landningen kan också ökas med hjälp av mjuka mattor som gör att du träffar underlaget så tidigt som möjligt.

Landningar förekommer efter hopprörelser, efter repetitiva rörelser, efter rotationer och efter svingar och är det vanligast förekommande rörelsemönstret inom gymnastiken. Det är också i landningar de flesta skadorna inom gymnastiken inträffar vilket gör landningar till det viktigaste av de sex rörelsemönstren. Landningar görs: till fötter, till händer, med axelrullning och de görs framåt, bakåt och sidledes: 

En eftersträvansvärd landningsposition - oavsett disciplin eller redskap - är att försöka ha 90 graders vinkel mellan överkropp och lår och mellan lår och underben. Det gäller också att ha en smidig fotled för att kunna landa bra, det är därför viktigt att preparera smidigheten i fotleden! 

Krafter vid landningar

Det är viktigt att förstå vilka krafter du behöver generera respektive hantera, särskilt vid landningar. Vanligen är krafterna för landningar dubbelt så stora som för take-offs.  

I filmen nedan har vi återskapat en resultatet från en studie som Ignacio Grande (Universidad Politécnica i Madrid) gjorde 2012 med fokus på landningars kvalitet. Du får se tre olika landningar, alla från ungefär 30 cm höjd. Alla tre landningar är av olika kvalitet (från hög till låg) och du kan utläsa hur stor belastningen är för var och en av de olika landningarna.  

Skillnaden i resultat är signifikant, de högsta uppmätta krafterna kan öka från 2 gånger kroppsvikten till 6 gånger kroppsvikten beroende på en landnings kvalitet/landningsförberedelse. Med andra ord: landningsteknik är väldigt viktigt!  

Din tur att reflektera!

Utifrån din egen träning, fundera över: 

  • Hur mycket tid lägger du på att träna landningar? Är du nöjd med den tiden eller skulle du vilja förändra det? 
  • Hur brukar dina landningar se ut? Efterliknar de den ”eftersträvansvärda” landningen som beskrevs ovan?